fredag 3 februari 2012

Avskaffa kravet på Sterilisering vid Könsbyte!

Stoppa steriliseringskravet vid könsbyte.Kristdemokraternas lokalavdelning i Örebro beslutade att uttala sig för att steriliseringskravet vid könsbyte måste tas bort! Det handlar om alla människors lika värde utifrån de olika livsval man valt.

Den kristdemokratiska värdegrunden beskrivs väl i principprogrammet med följande portalparagrafen: ”varje människa är en unik och oersättlig person och har samma okränkbara och absoluta värde oavsett sexuell identitet”. Det kan inte uttryckas tydligare menar vi och är också tillämpbart på transsexuella personer.

Enligt nuvarande lag från 1972 måste den som vill byta juridiskt kön vara steril, ogift och svensk medborgare. 2010 föreslog Socialstyrelsen i en utredning att steriliseringskravet bör avskaffas.

I Regeringsformen står de ”att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingad kroppsligt ingrepp”.

Den europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna säger att varje människa har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

FN:s råd för mänskliga rättigheter anser att ingen ska bli tvingad till en medicinsk process, inkluderande könskorrigerande operationer.

Transsexuella personer lever ofta i en mycket utsatt situation. Den psykiska ohälsan är hög i guppen och självmordsfrekvensen ligger högt över genomsnittet. De utsätts ofta för samhällets fördomar och lever under stor risk att utsättas för kränkningar och våld. För många leder det till att de isolerar sig i ensamhet.

Kristdemokraterna diskuterade frågan på rikstinget i juni 2011. Vid en omröstning blev det mycket knapp majoritet för att fortsätta att utreda frågan, av bl a juridiska skäl. Partistyrelsen menade dock att könstillhörighetslagen behöver revideras. Flera från Örebrodistriktet röstade för att steriliseringskravet vid könsbyte skulle avskaffas.

Vi menar att principfrågan handlar om alla människors lika värde, oavsett sexuell identitet. Tvång mot någon människas livsval kan naturligtvis inte ske.

Samhället måste erkänna varje människas värde fullt ut. Därför vill kristdemokraternas styrelse i Örebro uppmana partistyrelse och riksdagsgrupp att skyndsamt verka för att en ny lagstiftning införs som inte tvingar någon människa till det hon inte vill.

Vi har som kristdemokrater ett huvudansvar för mänskliga rättigheter i Örebro kommun, och vi arbetar med alla partier för att stärka detta arbete. Det skulle inte vara trovärdigt om vi inte innefattar transsexuella personer i detta.

Därför tar vi ställning, för alla människors lika värde – alla!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar