fredag 3 februari 2012

Avskaffa kravet på Sterilisering vid Könsbyte!

Stoppa steriliseringskravet vid könsbyte.Kristdemokraternas lokalavdelning i Örebro beslutade att uttala sig för att steriliseringskravet vid könsbyte måste tas bort! Det handlar om alla människors lika värde utifrån de olika livsval man valt.

Den kristdemokratiska värdegrunden beskrivs väl i principprogrammet med följande portalparagrafen: ”varje människa är en unik och oersättlig person och har samma okränkbara och absoluta värde oavsett sexuell identitet”. Det kan inte uttryckas tydligare menar vi och är också tillämpbart på transsexuella personer.

Enligt nuvarande lag från 1972 måste den som vill byta juridiskt kön vara steril, ogift och svensk medborgare. 2010 föreslog Socialstyrelsen i en utredning att steriliseringskravet bör avskaffas.

I Regeringsformen står de ”att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingad kroppsligt ingrepp”.

Den europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna säger att varje människa har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

FN:s råd för mänskliga rättigheter anser att ingen ska bli tvingad till en medicinsk process, inkluderande könskorrigerande operationer.

Transsexuella personer lever ofta i en mycket utsatt situation. Den psykiska ohälsan är hög i guppen och självmordsfrekvensen ligger högt över genomsnittet. De utsätts ofta för samhällets fördomar och lever under stor risk att utsättas för kränkningar och våld. För många leder det till att de isolerar sig i ensamhet.

Kristdemokraterna diskuterade frågan på rikstinget i juni 2011. Vid en omröstning blev det mycket knapp majoritet för att fortsätta att utreda frågan, av bl a juridiska skäl. Partistyrelsen menade dock att könstillhörighetslagen behöver revideras. Flera från Örebrodistriktet röstade för att steriliseringskravet vid könsbyte skulle avskaffas.

Vi menar att principfrågan handlar om alla människors lika värde, oavsett sexuell identitet. Tvång mot någon människas livsval kan naturligtvis inte ske.

Samhället måste erkänna varje människas värde fullt ut. Därför vill kristdemokraternas styrelse i Örebro uppmana partistyrelse och riksdagsgrupp att skyndsamt verka för att en ny lagstiftning införs som inte tvingar någon människa till det hon inte vill.

Vi har som kristdemokrater ett huvudansvar för mänskliga rättigheter i Örebro kommun, och vi arbetar med alla partier för att stärka detta arbete. Det skulle inte vara trovärdigt om vi inte innefattar transsexuella personer i detta.

Därför tar vi ställning, för alla människors lika värde – alla!


söndag 8 januari 2012

Rädda Vargen från Jägarförbundet!

Bevara oss från Jägarförbundet, som föreslår att "vargstammen ska utrotas"! Det är sannerligen ett märkligt utspel från stora delar av Jägarförbundet. Man talar om den "undermåliga vargstammen" - som ett hot mot landets tamdjur. Hur går det ihop?

Om de år så undrmåliga, hur kan de då utgöra ett hot??

Ja - det finns en märklig inkonsekvens i utspelet. Ungefär 400 barn blir årligen bitna av olika hundar, ska de då utrotas?? Björnen - anfaller, i undantagsfall människan, något som vargen inte gör, ska de då utrotas??

Getingar och ormar orsakar mycket mera skada på människor än vargen osv. Sak de utrotas oc förgöras för all framtid??

Tigrar, elefanter m fl orsakar skador på både djur och människor - men de finns ingen seriös organisation som föreslår att de ska utrotas.

Det är självklart att skador på tamdjur som vargen orsakat måste förebyggas mycket mera än som görs idag, drabbade måste ersättas. Den fråga borde väl Jägarförbundet diskutera istället för det tokiga utspel som nu gjorts.

För den biologiska mångfaldens skull, så måste givetvis alla djurarter som hotas ges skydd.

Jag utgår ifrån att Jägarförbundet med kraft tar avstånd ifrån dagens utspel - allt annat vore oansvarigt!

lördag 7 januari 2012

Behov av politisk samsyn för Gymnasiefrågan i Örebro!

Sök politisk samsyn i Gymnasiefrågan!

Frågan om hur minskningen av gymnasieskolans lokaler i Örebro ska genomföras debatteras nu från olika håll och engagemanget är omfattande. Läget är mycket allvarligt med besparingsbehov på ca 50 miljoner kronor för gymnasienämnden inför 2012. Nu måste alla kloka ideer och förslag diskuteras för att komma fram till ett så bra förslag till förändring som möjligt.

Som politiskt ansvarig för barn- och utbildning 2007-2010 så har jag följt arbetet med lokalförändringar mer än någon annan. Jag är medveten om de svårigheter som finns för att ta ett politiskt ansvar inför de stora och snabba omvärlds-förändringar som sker.

Jag har som ansvarig politiker min del i frågan, eftersom jag inte lyckades få majoritet för ett snabbt beslut 2009. Det hade givetvis varit det bästa och då hade inte lokalfrågan inte varit så allvarlig idag.

Nu behövs sans och lite eftertanke hos alla partier i Örebro. Den prognos som fanns redan 2008 visar sig hålla och elevunderlaget har minskat ytterligare. Med utgångspunkt från 2009 behövs omfattande minskning av lokaler för gymnasie-skolorna med ca 28000 m2. För alla borde det vara uppenbart att stora förändringar är nödvändiga.

Men det är väldigt lätt att frågor för att minska skollokaler blir politiska stridsfrågor med olika populistiska utspel. Detta låser upp goda och nödvändiga lösningar, det har skett i många andra kommuner över hela landet. För långsiktigt ansvarstagande bör beslut om skolförändringar ske med breda politisk överens-kommelser som blir långsiktigt hållbara.

Alla partier har sin del i att frågan skjutits framför och problemet tilltaget och nu är det ekonomiska läget mycket allvarligt, med underskott i gymnasienämnden på 20 miljoner och besparingsbehov 2012 på 40-50 miljoner.

Det är stora värden som står på spel, det handlar om gymnasieelevernas rätt att få en bra utbildning och behovet av skolutveckling som tyvärr får stå tillbaka när all tid går åt för att hitta en bra lösning och detta skjutits upp tid efter tid. Jag är övertygad om att medborgarna kräver gemensamt ansvar från alla partier. Den demokratiska processen både då och nu kan man givetvis med rätta kritisera, men beslut för förändring måste ske.

Nu behövs en konstruktiv öppen inställning från alla och samling. Ingen vinner politiska poänger på ogrundade och populistiska utspel. Det bästa vore om alla partier kan erkänna att en del blivit fel längs vägen, att olika utspel nog inte borde gjorts och att vi alla lägger ned prestige och samlar oss för att hitta den bästa lösningen för Örebros gymnasieskolor.

Nu verka det finnas möjlighet för gemensamma samtal mellan partierna och tillsammans med både personal och elever. Thomas Esbjörnsson(s) har som ordförande bjudit in oppositionen till öppna samtal i frågan den 10 januari. Murad Artin(v) och Hans Holberg(v) skrev i en konstruktiv artikel att man är öppen för gemensamma samtal. Personalen på WUC har tagit fram ett eget alternativt förslag, som är värt att diskutera.

Jag är övertygad om att det är möjligt att hitta en bra lösning. Medborgare, personal och framförallt eleverna som vi är till för, förväntar sig det! Jag och kristdemokraterna kommer aktivt att delta i samtalen för ett bra beslut som är långsiktigt hållbart!


onsdag 4 januari 2012

Kristdemokraterna och Näringslivspolitiken, en framgångsfaktor!

Kristdemokraterna har i sitt principprogram en tydlig betoning på förtagande och näringslivspolitik. Men kristdemokraterna är ännu för okända utåt som ett parti med en tydlig näringslivspolitik. Det finns goda möjligheter att utveckla det området som ett starkt profilområde.

Kristdemokraterna innehar i riksdagen Ordförandeskapet i Näringslivsutskottet med de möjligheter det ger.

I flera kommuner än någonsin (tror jag) innehar ledande kristdemokrater ansvaret för Näringsliv och tillväxtpolitiken. Några exempel: I Sävsjö, Markaryd och Ödehög innehar Kristdemokraterna ordförandeskapet i kommunstyrelsen - och där har näringslivsarbetet varit mycket framgångsrikt.

I Karlstad, Hammarö och Örebro kommun innehar kristdemokratiska kommunalråd ansvaret för Näringslivspolitiken.

Eftersom det är ett nytt ansvarsområde för mig som kommunalråd - så har jag i många möten under hösten med Näringslivsföreträdare mötts med stor respekt - och jag kan se att man har stort för förtroende för kristdemokratisk tillväxtpolitik som bygger på marknadsekonom med etisk grund.

Nu startar vi upp ett Företagarråd i Örebro län - med representanter från alla kommuner och landsting, för att stärka arbetet i alla vår lokalavdelningar, för att skapa nya nätverk och för att satsa på Företagarluncher i Örebro och Karlskoga!

Jag hoppas att jag tillsammans med andra i landet kan stärka och lyfta Näringslivsarbetet på kristdemokratisk grund!

Kristdemokratiskt genomslag i Örebropolitiken!

Nu har det första halvåret i Örebro avslutas för Kristdemokraterna i kommunledning tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vi kan konstatera att med den politiska plattform som skapades i juni månad så får mycket av den kristdemokratiska politiken stort genomslag.

Här följer några exempel för våra medlemmar och väljare att begrunda:

- Valfrihetsreformerna vårdas väl och utvecklas i små steg. Det gäller vårdnadsbidrag för familjerna, där ca 350-400 nyttjat det under 2010. Det gäller också LOV - med fritt val inom hemtjänsten, t ex olika servicetjänster som nu fortsätter med mat/måltiderna. Inom LOV har det skapats ca 30 nya småföretag i Örebro! Fristående skolor och enskilda förskolor får likvärdiga resurser som de kommunala, de inbjuds till fortbildningsdagar och t ex rektorsmöten. Subsidiaritetsprincipen - i kommunal praktik!

- Civila samhället och samarbetet med kommunen utvecklas utifrån den Överenskommelse som slöts under 2010. Arbetet fortsätter och vi har ökat stödet till IUC - Det ideela utvecklingscentrat.

- Mänskliga Rättigheter, arbetet fortsätter i det Inter Religiösa Rådet, arbetet med Barnkonventionens genomförande stärks. En beredning i Kommunfullmäktige för Mänskliga Rättigheter inrättas i början av året, arbetet för att ta fram en handlingsplan för HBT- frågor startar. Sammantaget stärks arbetet med mänskliga rättigheter på flera områden.

- Värdighetsgaranti i äldreomsorgen inrättas under året, för att stärka de äldres rättigheter till den service de önskar.

- Näringslivsarbetet får nu ny fart med en ny näringslivsorganiastion, med särskild satsning på det strategiska näringslivsarbetet.

- Klimat-och miljöarbetet, utifrån kristdemokraternas förvaltarskapsprincip fortsätter med stor kraft. Förra året placerade sig Örebro kommun i en miljöranking som trea av alla kommuner i Sverige.

Ja - det är några viktiga områden som får genomslag i Örebropolitiken, som inte skulle skett utan kristdemokraternas medverkan i kommunledning.

Dessutom fungerar samarbetet utomordentligt bra mellan våra tre samarbetspartier. Jag ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt år i Örebropolitiken!

måndag 2 januari 2012

Kristdemokratiska Utmaningar inför 2012!

Kristdemokraterna som parti står inför stora utmaningar under det nya året som börjat. Hösten 2011 har utåt präglats av svaga opinionssiffror, diskussioner om partiledarskap. Nu kommer ett avgörande på Rikstinget i Västerås, i slutet av januari.

Jag vill kort ange ett antal utmaningar som vi tillsammans som parti och som ledande företrädare för kristdemokraterna har att ta oss an.

1. Ett parti i enighet och som går stärkt ur Rikstinget då ny ledning har valts. Oavsett utgång behövs samling och enighet kring de som väljs att företräda kristdemokraterna.

2. Ett tydligare och mera samlande ledarskap, som står för den unika kristdemokratiska samhällssynen, i det Allianssamarbete som varit och förhoppningsvis kommer att vara framgångsrikt.

3. Ett Kristdemokratiskt samhällskritiskt parti, som inte blir "systemkramare", utan som förbättrar reformer som inte blivit helt lyckade - som alltid tar den enskilda människan i försvar när hon hamnar i kläm i samhället!

4. En förnyad Familjepolitik - kristdemokraterna är snart det enda partiet som står på familjens ( i alla dess former) sida. Nu pågår förändringsarbete - och det är en utmaning att finna förnyade former, men inte lämna grunden; familjernas eget val och egenmakt ska främjas!

5. En unik Skolpolitik behöver mejslas fram - som komplement till Folkpartiet och Jan Björklunds skolsyn. Det finns givetvis viktiga delar som vi delar med folkpartiet och Allianspartierna, men det behöver kompletteras med kristdemokratisk värdegrund med etiskt perspektiv på växande, lärande och kunskap.

6. Det Internationella perspektivet måste stärkas, kristdemokratin är en internationell rörelse, det var ju de "kristdemokratiska fäderna" som la grunden till Stål och kolunionen 1951, för att främja fred, trygghet och säkerhet i Europa. Det måste fortsätta - för hela världens skull.

7. Återta en radikal miljö- och klimatpolitik. Kristdemokraterna var tidigare kända för en framstående miljöpolitik, men har alltmera i praktiken "tonat ned densamma". Låt Anders Wijkmans kunskap och engagemang bli partiets officiella linje!

8. En utmaning är att medvetet göra upp med den bild av rädsla för "Homofrågorna", som så länge funnits, och som för många skapat osäkerhet om var kristdemokraterna står som parti. Det finns idag stora möjligheter - där det handlar mycket om opinionsbildning och politikutveckling.

9. Återta initiativet som ett starkt Näringslivspolitiskt parti. Kristdemokratin med grund i förvaltarskap, har den starkaste ideologin för en stark näringslivspolitik. På lokal nivå är kristdemokraterna starka i dessa frågor, det kan bli en profilfråga på riksnivå.

10. En utmaning är att vi som parti kan lämna 4%-nivå - för att också skapa en trygghet och att uppfattas som ett parti på väg framåt. Att ständigt ligga runt 4% är stressande och mentalt tungt.

Det var några snabbt formulerade utmaningar inför det nya året, sett från mina perspektiv och med "Örbroglasögon"!!

lördag 31 december 2011

Gott Nytt Kristdemokratiskt År Tillönskas!!

2011 går mot sitt slut. Ett händelserikt år på många sätt. I Örebro genomfördes ett
historiskt omval. Kristdemokraterna gick in i majoritet och kommunledning med Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Vi har rekryterat inte mindre än 25 helt nya förtroendevalda in i det politiska arbetet. Våra politiskt prioriterade frågor drivs nu i den nya majoriteten.

Nu ser vi fram emot en nytt år - 2012, med förhoppningsvis kristdemokratisk framgångar både i Örebro com i hela landet. Kristdemokratin behövs som värdegrund och politisk kraft i vårt land.

Tillönskar därför alla politiska kollegor i och utför partiet en Got Nytt År!